VOORWAARDEN

 1. Verplichtingen verhuurder

Verhuurder is verplicht de kampeerauto als volgt ter beschikking te stellen.

 1. Tijdig en op de plaats zoals afgesproken in deze overeenkomst;
 2. In een staat die overeenstemt met de wettelijke bepalingen;
 3. In een goede staat en compleet met eventuele inventaris en toebehoren;
 4. Met bijbehorende documenten als kentekenbewijs, verzekeringsbewijs, instructieboekjes voor auto, kachel, koelkast en een lijst van dealers;
 5. Met voldoende instructies vooraf over het gebruik van de kampeerauto, inventaris en toebehoren;
 6. Met banden die qua maat, type en capaciteit overeenstemmen met de afmetingen en het gewicht in beladen toestand van de kampeerauto.
 1. Verplichtingen huurder

Huurder is verplicht:

 1. De verschuldigde huur- en waarborgsom, respectievelijk annuleringskosten te voldoen, ook al gebruikt hij de kampeerauto niet of voor een gedeelte van de huurperiode;
 2. De kampeerauto zorgvuldig, bestemming en instructieboekjes te gebruiken;
 3. De kampeerauto niet aan andere in gebruik te geven of te verhuren en zorg te dragen dat alleen de op het huurcontract benoemde bestuurders de kampeerauto besturen;
 4. De bestuurder van de kampeerauto dient minimaal de leeftijd van 23 jaar te hebben bereikt en minimaal 1 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs dat vereist is voor het besturen van de gehuurde kampeerauto;
 5. De instructies van de verhuurder op te volgen;
 6. De kampeerauto tijdig zoals afgesproken in deze overeenkomst en in dezelfde staat als bij aanvang van de huurperiode – behoudens normale slijtage – in te leveren bij de verhuurder;
 7. Huurder zal als een goede huisvader/huismoeder voor de kampeerauto van de verhuurder zorgen;
 8. Schades gemaakt tijdens de huurperiode dienen door huurder binnen 24 uur aan de verhuurder te worden gemeld;
 9. Huurder zal zorgen dat het wettelijk toegestane totaalgewicht van 3.500kg. niet word overschreden;
 10. Regelmatig minimaal 2x per week olie en koelvloeistof peil nakijken.
 1. Reservering en betaling:

Bij reservering is legitimatie d.m.v. paspoort en rijbewijs een voorwaarde. De aanbetaling dient binnen 14 dagen van de reservering bij ons te zijn voldaan. Het restant dient voor vertrek te zijn voldaan. Bij niet tijdig betalen is de verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst eenzijdig te ontbinden.

 1. Waarborgsom:

Voor aanvang van de huurperiode betaalt de huurder een waarborgsom aan de verhuurder. Dit bedrag zal door verhuurder, zonder inhouding van administratiekosten of dergelijke, worden terugbetaald aan huurder onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder nog verschuldigd zal zijn. Bijvoorbeeld nagekomen boetes. Waarborgsom of restant hiervan, zal na 4 weken worden teruggestort op rekening huurder.

 1. Annulering huurder:
 2. Huurder dient per email te annuleren;
 3. Bij annulering is huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:
 • 25% van de aanbetaling bij annulering langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;
 • 50% van de aanbetaling bij annulering langer dan 2 maanden maar niet langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;
 • 75% van de aanbetaling bij annulering langer dan 1 maand maar niet langer dan 2 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;
 • 90% van de aanbetaling bij annulering vanaf 1 dag maar niet langer dan 1 maand voor de aanvangsdatum van de huurperiode;
 • 100% van de aanbetaling bij annulering op de aanvangsdatum van de huurperiode. 
 1. Niet nakoming:
 2. Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkomingen van een bijzondere aard of geringe omvang is. Bij ontbinding bestaat tevens aanspraak op een vergoeding van eventuele schade, tenzij tekortkoming aan de ander kan worden toegerekend;
 3. Bij niet tijdig betalen is de verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst eenzijdig te ontbinden. Bij reservering gaat de huurder er mee akkoord dat eventueel zijn/haar persoonsgegeven worden geverifieerd;
 4. Indien door omstandigheden de kampeerauto zoals overeengekomen niet binnen 48 uur kan worden geleverd, dan zal de verhuurder een vervangende kampeerauto proberen in te zetten. De vervangende kampeerauto mag, binnen alle redelijkheid, afwijken van de niet te leveren kampeerauto. Indien geen vervangende kampeerauto kan worden gevonden, dan zal verhuurder de volledige huursom en waarborgsom binnen een week aan huurder teruggeven plus een éénmalig schadevergoeding van €500,-;
 5. Brengt huurder de kampeerauto later terug dan overeengekomen, dan heeft verhuurder recht op evenredige vermeerdering van de huursom en een vergoeding van de daardoor ontstane vervolgschade.
 1. Kosten tijdens verhuur:
 2. De kosten die direct verband houden met het gebruik van de kampeerauto zoals: brandstof, olie, reparatie en vervanging van banden en ruiten, leges, boetes, tolgelden en gerechtskosten komen gedurende de huurperiode voor rekening van huurder;
 3. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gehouden voor onvoorziene defecten die tijdens de huurperiode optrede en de eventuele koste die hierdoor kunnen ontstaan. Huurder dient na constatering hiervan zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de verhuurder. Verhuurder zal in overleg en indien mogelijk met huurder het defect of niet goed

functioneren van een onderdeel, proberen op te lossen. Indien het probleem de veiligheid van huurders en/of het voertuig in gevaar brengt of kan brengen, zal huurder altijd per direct contact opnemen met verhuurder of het alarm nummer van de verzekering bellen. Die staat op het huurcontract vermeld;

 1. De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud, reparatie, sleephulp en berging wegens mechanische defecten komen voor rekening van de verhuurder. In dergelijke situaties moet huurder direct contact opnemen met de verhuurder. Terugbetaling van gemaakte kosten geschiedt op het vertoon van gespecificeerde nota’s. Vervangen onderdelen neemt de huurder in overleg met de verhuurder mee terug;
 2. Verhuurder zal achteraf binnengekomen kosten, zoals genoemd onder G1. Zo nodig voorschieten en aan huurder doorberekenen. Kosten zullen door huurder per omgaande aan verhuurder worden voldaan, ook als de borg of een restant daarvan al is terugbetaald aan huurder.
 1. Schade:
 2. De kampeerauto is verzekerd tegen het risico van Wettelijke aansprakelijkheid (WA) tot een bedrag van € 2.500.000 per gebeurtenis. Tevens is het casco, dat wil zeggen de kampeerauto zelf, verzekerd tegen schade. De verzekeringspremie is geheel in de huurprijs inbegrepen. Een internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart) is bij de autodocumenten aanwezig. Tevens zijn de kampeerauto en inzittenden verzekerd voor repatriëring en hulp bij pech, zoals bijvoorbeeld een afgebroken sleutel of lege startaccu. Bij diefstal, inbeslagname of aanzienlijke beschadiging aan de kampeerauto, inventaris en toebehoren, treedt huurder z.s.m. in overleg met verzekering (alarmnummer) en verhuurder. Huurder houdt zich aan de instructies van de alarmcentrale en verhuurder.

Alarmnummer: 0031 (0) 523 208 030

 Huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade en daarmee verband houdende sleep – en bergingskosten. Dit bedrag is maximaal het eigen risico. Per schade gebeurtenis draagt de huurder een eigen risico van maximaal € 1.000,-. Indien de verhuurder eigen risico in rekening wordt gebracht, zal deze verhaald worden op de huurder;

 1. Het gebruik van navigatiesysteem, achteruitrijcamera en TV met automatische ontvanger zijn geheel voor risico van de huurder. Storingen, fouten, slecht leesbaarheid of niet meldingen van het systeem kunnen niet worden verhaald op de verhuurder;
 2. Schade aan interieur wordt niet door de verzekering gedekt en zal dus voor rekening komen van de huurder.

LET OP: bij natuur geweld is ook het eigen risico van toepassing!

  Niet toegestaan:

 1. De volgende landen zijn door verhuurder uitgesloten: Landen Buiten Europa. Binnen Europa zijn niet toegestaan te bezoeken met de kampeerauto: Roemenië, Bulgarije, Albanië, Rusland, Baltische staten en Turkije!!;
 2. Roken in de kampeerauto en in de buurt van de gasinstallatie;
 3. Harder dan 100 km per uur te rijden. Bij overtreding kan de Borg (gedeeltelijk) worden ingehouden;
 4. Huisdieren en of andere beesten;
 5. Het meenemen van; brommers, scooters en andere gas-of benzine toestellen, anders dan standaard gemonteerd. Het meenemen van extra brandstoffen, anders dan door verhuurder is meegegeven;
 6. Wintersportgebieden mogen alleen in de zomer worden bezocht;
 7. Rijden onder invloed van alcohol of andere verdovende middelen. Meer dan 4 uur achtereen te rijden zonder pauze. Deze pauze dient minimaal 45 minuten te bedragen. Het maximale aantal rij uren per dag bedraagt 10 uren. Het rijden buiten de daglichtperiode dient zoveel mogelijk te worden vermeden.
 8. Het (aan)slepen of geven van starthulp via startkabels aan een ander voertuig. Er kan schade ontstaan aan de elektronica van de kampeerauto;
 9. Rijden tijdens storm, hagel, sneeuw of ander uitzonderlijk weer. Indien men tijden hierboven genoemde weersomstandigheden wordt overvallen, dient met de eerste veilige parkeermogelijkheid te benutten;
 10. Indien huurder in het wild kampeert ( niet op een officiële camping of bekende kampeerautoplaats vermeld in de door verhuurder verstrekte gidsen) is het niet toegestaan om de kampeerauto onbeheerd achter te laten. Ook niet voor een korte periode. Op een officiële kampeerautoplaats dient u een half uur voor zonsondergang weer terug te zijn bij de kampeerauto. Indien u om wat voor redenen dan ook niet s ’nachts in de kampeerauto kunt of wil overnachten, dan dient u de verhuurder hiervan op de hoogte te brengen/ kampeerauto dient in dat geval op een bewaakt of niet voor derden toegankelijk en afgesloten terrein te worden gestald;
 11. Te overnachten op parkeerplaatsen, tankstations en of restaurants gelegen langs snelwegen of andere drukke wegen en plaatsen. Overnachten buiten de officiële camper plaatsen en campings, mag alleen indien u in gezelschap van andere camperaars staat, die daar ook van plan zijn te overnachten. Bij de minste twijfel dient u een veilige plaats te zoeken om te overnachten. Verhuurder kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor de keuze van een overnachtingsplaats en de eventuele gevolgen daarvan;
 12. Indien de luifel in gebruik is, is het nooit toegestaan om bij de kampeerauto weg te gaan. Ook voor een zeer korte periode. Luifel mag nooit worden gebruikt bij harde wind of windvlagen. Er kan behoorlijke schade aan de kampeerauto en luifel ontstaan. Indien overtreding van bovenstaande regels en of schade wordt geconstateerd, dan zal de warborgsom worden ingehouden en eventuele meer- schade op de huurder worden verhaald.
 1. Aflevering en terugkomst:
 2. De kampeerauto word schoon en met een volle brandstoftank geleverd. Bij terugkomst dient de kampeerauto in dezelfde staat te worden ingeleverd. Is dit niet het geval, dan heeft de verhuurder het recht de kosten in rekening te brengen. Dieseltank niet vol getankt, dan wordt de pompprijs en €50,- handelingskosten door berekend;
 3. Schoonmaken van het interieur, indien de kampeerauto onvoldoende schoon is teruggebracht, €150,-;
 4. Buitenzijde kampeerauto: de kampeerauto dient schoon in geleverd te worden. Let op: de kampeerauto mag nooit door een wasstraat worden gereden. Hierdoor kan grote schade ontstaan aan bijvoorbeeld: zonnepanelen, kunststoframen en of satellietschotel. Zelf de buitenkant wassen mag alleen met gebruikmaking van veel water en autoshampoo. Schoonmaken door verhuurder van de buitenkant, indien buitensporig vies €75,-;
 5. Schoonmaken toilet en douche en of legen cassette toilet, indien niet goed leeg en of niet grondig schoongemaakt €150,-;
 6. Roken in de camper is NIET toegestaan in onze campers. Is er toch in de camper gerookt ontvangt u een “boete” van maar liefst €2000,-. Dit bedrag moet u direct betalen bij aflevering van de camper. Dit bedrag is zo hoog i.v.m. de waardevermindering van onze camper.
 7. Uitgave is op zaterdag vanaf 10:00 uur. Indien eerder gereed zal de verhuurder contact opnemen met huurder en kan de kampeerauto kosteloos eerder gehaald worden. Inname is voor vrijdag 12:00 uur.